Projekt 12952 Avslutat Icke-förstörande provning i samband med tillståndsbedömning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Föreliggande rapport beskriver olika kommersiellt tillgängliga teknologier gällande icke-förstörande provning av betongkonstruktioner, vilket på engelska benämns Non Destructive Testing (NDT). De tekniker som beskrivs i denna rapport avgränsas till att särskilt omfatta NDT för betong och armerad betong. Området för NDT är väldigt stort och täcker ett brett spektrum av metoder och tekniker. Det huvudsakliga syftet med dessa tekniker är att utvärdera och analysera egenskaper hos material, komponenter och system utan att påverka konstruktionernas funktion och samtidigt minimera påverkan av driften. I och med att NDT inte har någon permanent påverkan på analyserade material, konstruktionsdelar eller sammansatta konstruktionselement kan dessa vara väldigt användbara och kan spara både tid och pengar vid tillståndsbedömning av nyproducerade och befintliga konstruktioner. Genom att ha en väl genomtänkt strategi för tillämpningen av NDT är den förväntade effekten att erhålla reducerad miljöpåverkan genom att onödiga åtgärder kan motverkas genom rätt val, av rätt metod, i rätt tid.

För att kunna välja rätt NDT metoder krävs stor kunskap om nedbrytningseffekterna hos de ingående materialen och konstruktionsdelarna. I vissa fall krävs även en kombination av olika NDT metoder för att få en helhetsbild över konstruktionens tillstånd.

Den här rapporten inleder med att beskriva de vanligaste defekterna och nedbrytningseffekterna i betongkonstruktioner, sedan beskrivs strategier i samband med val av NDT metod.

Rapporten beskriver även mer ingående ett urval av NDT tekniker, hur dessa fungerar, vad som kan detekteras, vilka begränsningar som förekommer samt kommersiellt tillgängliga utrustningar. Urvalet av NDT tekniker är i denna rapport klassificerade enligt uppfordrad energi. Totalt beskrivs 15 olika tekniker, baserade på mekaniska, elektromagnetiska och optiska metoder samt provbelastning.

Rapporten visar även på vilka standarder och handböcker som finns tillgängliga för respektive NDT metod (i de fall där det finns någon standard kopplad till respektive teknik, vilket inte gäller alla). Tillståndsbedömning av befintliga konstruktioner är i många fall relativt komplexa, rapporten beskriver även hur en NDT undersökning kan planeras och vilka befintliga standarder som kan tillämpas tillsammans med planeringen av NDT och dess begränsningar.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Icke-förstörande provning i samband med tillståndsbedömning", Thomas Blanksvärd och Hans Hedlund, bägge Skanska Sverige AB, och Cosmin Popescu, LTU (49 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt