Projekt 13380 Avslutat Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Med den standard, BEAst Document, som är resultatet av projektet, har bygg-, anläggnings- och installationsbranschen möjlighet till en omfattande ökning av digitalt överförda handlingar genom hela byggprocessen. Behovet av en standard är uppenbar i samhällsbyggnadsbranschen med sina tusentals inblandade aktörer. Det har visat sig att i dagsläget är det endast en liten del av alla byggprojekt som överför handlingar digitalt mellan system. Det kan synas märkligt då behovet i ett enda projekt kan vara tusentals handlingar där många förekommer i flera versioner.
När standarden implementerats i företagens system kan man ganska enkelt komma igång med automatiserad överföring, både av bygghandlingar och inte minst av metadata, det vill säga taggade uppgifter om handlingen. Med dessa metadata kan mottagaren automatisera och förenkla sin process.
Den framtagna standarden skapar möjlighet till en massiv digitalisering och förenkling av processen för att hantera bygghandlingar och redovisar en rad fördelar förknippade med detta. Man kommer att kunna säkerställa att handlingar alltid finns tillgängliga, att man arbetar med den senaste versionen och att de är sökbara.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effektivare digital hantering av bygghandlingar", Peter Fredholm, BEAst (tio sidor. För övrigt material hänvisas till BEAsts webbplats).

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt