Projekt 13444 Avslutat Förstudie av hållbarhetsarbetet i installationsbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I denna förstudie har en nulägesanalys genomförts av hur olika aktörer inom bygg och fastighet arbetar med hållbarhet. Detta har gjorts bland annat genom ett antal djupintervjuer där frågor har ställts kring drivkrafter, upplevda hinder, inställning till hållbarhetsarbete samt efterfrågan och beställarkrav relaterade till hållbarhetsområdet. Målsättningen har varit att öka Installatörsföretagens kunskap om hållbarhetsarbete i branschen för att i ett fortsatt skede ha möjlighet att stötta medlemsföretagens utveckling inom området.

De intervjuer som gjorts med beställare visar att det finns stor drivkraft att profilera sig inom och arbeta med hållbarhetsfrågor och man går längre än lagkrav genom att exempelvis inte vilja bygga sämre än vissa nivåer i olika miljöbedömningssystem. Vidare ligger ett stort fokus på att identifiera materialflöden och man upplever problem kring miljödeklaration/-bedömning av installationsprodukter. Intervjuer med företag i installationsbranschen visar att man är osäker på hur man ska förhålla sig till, arbeta med och vilken roll man ska ta i hållbarhetsfrågorna.

Slutredovisningen utgörs av förstudien "Hållbarhetsarbete i installationsbranschen", Linnea Svanström, Installatörsföretagen/EEF, Catarina Gruvstad, Säker Vatten AB, och Magnus Everitt, Installatörsföretagen (16 sidor).

Projektansvarig
  • VVS Företagen
Projektledare
Relaterade projekt