Projekt 12355 Avslutat Utveckling, test och utvärdering av maskin för drift och underhåll av vägarnas sidoområden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Arbeten i vägarnas sidoområden innebär ökade olycksfallsrisker för trafikanter och vägarbetare. Trafikomledningar och skyddsanordningar krävs som innebär väsentlig merkostnad. Kan arbeten i sidområden utföras från sidoområdet i stället för från vägen minskas riskerna för olycksfall och kostnaderna reduceras.

Detta projekt var första etappen för att ta fram ett unikt nytt fordon som kan utföra arbeten med röjning, slåtter, byte av vägräcken och tvättning av skyltar med mera från sidoområdet. Utrustningen testades och utvärderades ur arbetsmiljösynpunkt, produktionstekniskt, ekonomiskt och marknadsmässigt.

Slutredovisningen utgörs avrapporten "Utveckling, test och utvärdering av maskin för drift och underhåll av vägarnas sidoområden", Mikael Hellsten, MHAB (16 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt