Projekt 12717 Avslutat Plattformsorganisation av renoveringsprocesser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vis Luleå Tekniska Universitet. Samfinansiering med Formas.

Det finns ett stort behov av att renovera Miljonprogrammets bostäder i Sverige. För att lära sig från tidigare renoveringar vore det användbart att ha en metod för kunskapsöverföring mellan byggprojekt. Vid nybyggnation av bostäder används plattformskonceptet som en bärare av information mellan byggprojekt. Att arbeta med plattformar innebär att organisera en behållare för information som kan återanvändas vid nästa byggprojekt. I det här projektet har plattformskonceptet utvärderats för att se om det kan användas även för renoveringsprojekt.
Det finns mycket forskning gjort på strukturer och metoder för erfarenhetsåterföring, men området kring praktisk kunskap och hur den överförs via en plattform är litet. Resultaten pekar på att det är lämpligt att använda en blandning av tekniska och sociala metoder för att hantera kunskap inom och mellan byggprojekt. Workshops, enskilda möten, genomgångar, mentorskap och platsbesök är alla metoder som identifierades som särskilt viktiga eftersom både tyst och dokumenterad kunskap kan överföras via dem. Att anlägga ett interorganisatoriskt fokus för kunskapsdelning, kommunikation och kunskapsöverföring är att rekommendera då Miljonprogrammet renoveras. Det tekniska kunskapsinnehållet är enklare att arbeta med och behöver inte lika stort fokus då metoder redan existerar för att dokumentera och överföra kunskap för tekniska frågor. Den personliga motivationen för att dela kunskap måste stöttas. Den kunskap som flödar i projekten behöver fortlöpande dokumenteras till exempel i en plattform, vilket kommer att kräva resurser. Med ovan i åtanke har en plattform potential att fungera som stöd vid renovering av Miljonprogrammet både som en bärare av information mellan projekt, men också som ett stöd för kunskapsdriven utveckling i ett byggföretag.

Slutredovisningen sammanfattas i rapporten "Plattformsorganisation av renoveringsprocesser", Mary Lundberg, Luleå tekniska universitet (19 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt