Projekt 13788 Avslutat Packning med tung vibrationsplatta – etapp 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I denna studie utfördes packningsförsök med tung vibrationsplatta, vägande 40.5 ton. Försöksplatsen bestod av delvis vattenmättad, överkonsoliderad medelfast siltig
sand och sandig silt.

In-situ-mätningar före och efter packning inkluderade CPT-sondering, seismisk ilatometer och hejarsondering. In-situ-försöken visade en statistiskt signifikant packning efter vibrering. De huvudsakliga slutsatserna belyser vikten av en tillräcklig centrifugalkraft hos vibrationshammaren för att ge en total avlastning mellan plattan och jorden.

Andra betydelsefulla parametrar är vibrationsfrekvensen och packningens varaktighet,
vilka kan optimeras genom fältövervakning. En full täckning av markytan krävs för packning av hela jordvolymen. Resultaten visade även att packningsdjupet motsvarar sidolängden av plattan, i överensstämmelse med tidigare studier.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt