Projekt 13882 Pågående Nationellt nätverk för automatiserat byggande

Projekttid

Sammanfattning

Framtida samhälls- och transportutmaningar gör att det behöver byggas vägar, broar och tunnlar samt bostäder till stora investeringskostnader. Exempel är Förbifart Stockholm på 37,7 miljarder och Västlänken i Göteborg på 20 miljarder. Genom en automatisering av olika moment i dessa projekt skulle stora besparingar kunna göras. Samtidigt är bygg- och anläggningsindustrin den sektor som påverkats minst av digitalisering och automatisering. Branschen behöver en effektivisering och förändring. Det finns exempel på stora satsningar på automatisering inom gruvindustrin. Vidare finns exempel inom byggindustrin på automatiserat byggande på några platser i Sverige. Internationellt finns flera olika exempel av större centrum som bildats med automatisering av byggande som inriktning. Med de stora investeringar som kommer att ske inom anläggningsbranschen under de kommande 15 åren är det angeläget att en utveckling och implementering av ett automatiserat byggande kan starta så fort som möjligt. Syftet med detta projekt är att skapa förutsättningar för en testbädd kopplad till automatiserat anläggningsbyggande samt ett ökat nationellt samarbete och kunskapsutbyte inom automatisering i bygg- och anläggningsbranschen. Projektet bidrar till att stimulera och driva på utvecklingen inom digitalisering, automatisering och robotifiering inom byggbranschen med målsättningen att minska miljöpåverkan, öka effektiviteten, minska kostnader och byggtider samt skapa ökad flexibilitet och kvalitét.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare