Projekt 13882 Avslutat Nationellt nätverk för automatiserat byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Trenderna är tydliga, internationellt och nationellt finns en ökande trend inom forskning och utveckling inom områdena automation, digitalisering och robotik inom byggbranschen. Samma trend kan också ses inom området automatisering för infrastruktur som tunnlar, motorvägar och broar för design, konstruktion, inspektion och underhåll. Automatisering har potential att kraftigt öka produktiviteten, förbättra arbetsmiljön samt bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Utvecklingen de sista decennierna har gått relativt långsamt inom byggsektorn generellt och speciellt med koppling mot automatisering.

I denna rapport har ett flertal hinder identifierats som bidragit till detta. Några möjliga lösningar för att övervinna dessa hinder är bl.a. att:
• digitalisera hela processen och använda en IT-plattform för design, planering och produktion, med syfte att minska antalet beslut på plats, d.v.s. använda en digital tvilling som är 100 % komplett,
• separera design och dimensionering från produktion, så att så få beslut som möjligt ska tas på själva byggarbetsplatsen,
• identifiera separata moduler eller uppgifter som kan automatiseras,
• investera i produktionsteknik som skrivs av från flera projekt för att öka förmågan till större investeringar och etablera partnerskap för samarbete,
• använda en centraliserad försörjningskedja,
• tänka om och återuppfinna nya processer tillsammans med beställare,
• ersätta affärsmodellen där konsulter och underleverantörer får betalt på timbasis.
För storskalig implementering bör byggföretag, universitet, leverantörer och små och medelstora företag samla och sätta upp en gemensam vision och en strategisk färdplan för innovation med syfte att genomdriva automatisering och digitalisering

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare