Artikel Nationellt nätverk för automatiserat byggande

Publicerad

Hur utvecklar automation anläggningsbyggandet? Vad pågår och vilka är forskningstrenderna?

Ett sätt att öka produktiviteten och även förbättra arbetsmiljön och hållbarheten i byggbranschen är genom automatisering och digitalisering. 

Syftet med den här rapporten har varit att identifiera pågående initiativ och existerande forskningstrender inom byggautomation med fokus på anläggningsbyggandet, både nationellt och internationellt; samt vilka potentialer och utmaningar som existerar for fortsatt utveckling av området.

Forskningsfrågorna studerades genom en litteraturstudie samt genom anordnande av två temadagar. Den utförda litteraturstudien visar på en tydligt ökande trend, både nationellt och internationellt, inom automatisering, digitalisering och robotisering inom bygg- och anläggningsbranschen (vägar, broar, tunnlar samt inom gruvindustrin). 

Ett flertal orsaker till varför byggautomation inte implementeras i högre utsträckning har identifierats och förslag på möjliga lösningar presenteras. 


Kontakt