Projekt 13951 Avslutat Identifiering och åtgärder för bristande spolförmåga i avloppssystem”

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet har undersökt spillvatten och problemen som finns rapporterade gällande fekalier i duschgolvbrunnar. Identifierade nyckelgeometrier har undersökts för att se
dess inverkan på problemet. Specifikt undersöktes bl.a. :
- Inverkan av spolförmåga för olika rördimensioner
- Inverkan av fall
- Luftningens inverkan
- Höjd från vattenlås och liggande ledning (t.ex. vägghängd toalett eller villor)
- Avstånd från WC och påstick.
- Inverkan av påstickets vinkel
Projektet konstaterar baserat på resultaten av projektet, att störst chans att reducera risken för återspolning av WC-vatten mot duschgolvbrunn får man om följande rekommendationer beaktas:
- Fallet i duschspillvattenledning bör minst vara 1 %.
- Låta vattengången mellan WC och vertikal stam vara rak.
- Stalpets orientering vara mellan 90° och 270°.
- Om möjligt, använda lägre anslutningsvinkel (31° i denna undersökning)

Projektansvarig
  • Samsons Rör AB
Projektledare