Artikel Repressalier för fekalier

Publicerad

För reducerad risk för återspolning av fekalievatten, tänk på: - Låta vattengången mellan WC och vertikal stam vara rak - Stalpets orientering vara mellan 90° och 270°. - Om möjligt, använda lägre anslutningsvinkel (< 30°).
Åtgärd för reducerad risk för återspolning av fekalievatten.
Åtgärd för reducerad risk för återspolning av fekalievatten.
Föreliggande projekt har experimentellt undersökt spolförmåga och riks för återspolning/backspolning (i duschspillvattenledning) i spillvattensystem med fokus mot lägenheter. I undersökningen har fallet av duschledning varierats och dess inverkan på bakspolningens längd in i duschspillvattenledning. Fallet visar sig ha stor betydelse, speciellt vid fall lägre än 1%.

Ännu större inverkan har dock stalpets (areaförändringen från 70mm ledning till 110 mm) placering (i den mening position av lilla röret på stora röret). Projektet undersökte fyra placeringar genom att rotera reduktionskopplingen. Stor reduktion i bakspolningens längd fås om centrumlinjen på lilla röret åtminstone befinner sig ovanför (höjdled) centrumlinjen för det större röret. Ingen bakspolning sågs om lilla rörets centrumlinje dessutom låg i horisontell linje med centrumlinjen för större röret (dvs lilla röret är placerat i överkant av det stora röret).

Vidare fås även relativt stor inverkan om vattengången mellan WC och vertikalstam får vara ”rak”, där duschledning istället ansluts. Om denna anslutning dessutom är mindre är ca 30° (vinkel mellan flödesriktningen på WC- och duschspillvatten) minskas risken ytterligare.

Givet dessa riktlinjer vid utformning av spillvattensystem i lägenheter följs synes risken att spillvatten med fekalierresidual bakspolas ända upp till duschgolvbrunn betydligt reducerat än dagens normala utformning.

Kontakt
  • Joachim Claesson KTH, Inst. f. Energitekni, Avd. f. Tillämpad termodynamik och kylteknik claesson@kth.se