Projekt 12341 Avslutat Gemensamt datakommunikationsformat för livscykelinformation - LCA och LCC

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Building Information Modelling (BIM) handlar förenklat om informationshantering för ett byggnadsprojekt under dess livscykel vilket innefattar även information om miljöpåverkan, energianvändning och kostnader. I ett tidigare SBUF-projekt har ett system för att beräkna miljöpåverkan med livscykelanalysmetodik (LCA) och livscykelkostnadsberäkningar (LCC) tagits fram och benämns Anavitor. För att kunna flytta livscykelbaserade miljö- och kostnadsdata för byggmaterial, byggdelar, installationer eller hela konstruktioner mellan olika IT-applikationer (det vill säga inte bara Anavitor) så krävs ett öppet filformat.

Syftet med projektet var att etablera ett kommunikationsformat för att underlätta LCC- och LCA-beräkningar samt att kunna hantera byggvarudeklarationer (BVD3) kopplat till BIM.

Slutredovisningen utgörs av dels rapporten "Gemensamt datakommunikationsformat för livscykelinformation - Fi2 och BVD4", Martin Erlandsson et al, IVL Svenska Miljöinstitutet, dels sammanfattningen "Gemensamt datakommunikationsformat för livscykelinformation - livscykelanalyser och -kostnader", Martin Erlandsson, IVL, och Katarina Heikkilä, NCC.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt