Projekt 11901 Avslutat Energisamverkan etapp II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Arbetet var en fortsättning på etapp I, som resulterade i rapporten "Hur bygger man energieffektiva hus" projektnr 11720.

I fortsättningsprojektet kvantifierades hur energibesparingen bäst kan ske genom åtgärder i Sveriges befintliga och tillkommande byggnadsbestånd samt i energitillförselsystemen. Bedömningen utfördes i tre olika nivåer, 0-30% besparing, 30-60% besparing resp 60-85% besparing. Med besparing avses primära energiresurser samt utsläpp av koldioxid.

Arbetet byggde på bearbetning av befintlig statistik samt beräkning av reducerad mängd köpt energi, primärenergi, koldioxid samt kostnadsuppskattningar med olika tekniska lösningar.
Resultatet tillför kunskap om hur hög energieffektivitet - dvs hur låg energianvändning i byggnaderna och hur hög effektivitet och hög andel förnyelsebart - kan uppnås i kombinationen byggnader/tillförselsystemen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Energisamverkan, etapp 2 - effektiv energianvändning och energiförsörjning ur ett systemperspektiv".

Beräkningsprogrammet "Sture" finns för nedladdning från Svensk Fjärrvärmes webbplats, se vidare länk.

Projektansvarig
  • Skanska Project Support AB/Kyösti Tuutti
Projektledare
Relaterade projekt