Artikel BIM för byggmästare/​entreprenörer

Publicerad

Önskvärt överföra BIM-metodik som använts i projekteringsfas till att också användas i produktions- och förvaltningsfas.

Genom att använda sig av verktyg som byggnadsinformationsmodells-metodik (BIM) i byggbranschen har man minskat risken för samordningsfel och effektiviserat projekteringsfasen, vilket i sin tur leder till en ökad kvalitét, lönsamhet, tidsoptimering och konkurrenskraft. Det vore önskvärt att överföra denna digitaliseringsanda även till produktion och förvaltning.

För att klara detta behövs dels verktyg som underlättar för dessa skeden i branschen, samt konkreta exempel på hur användandet av mjukvaran kan förenkla och effektivisera processen i verkligheten.

Syftet med SBUF-projektet var att testa hur ett digitalt verktyg för BIM inom produktion uppfattades av byggbranschen samt vilka fördelar man kunde se av användandet av en sådan mjukvara. Man ville också undersöka vilka hinder som fanns för implementeringen av verktyget, samt ge en rekommendation för tillvägagångssätt vid framtida implementering av nya it-verktyg i produktionen. För detta projekt valdes it-verktyget VisiLean, eftersom det var ett välutvecklat och användarvänligt verktyg.

Fyra projekt av varierande art valdes ut för att testa verktyget. Vid de olika pilotprojekten var man positivt inställda och tyckte att det testade it-verktyget hade stor potential. Störst vinning sågs vid projekt med många aktörer eller stor geografisk yta, då en återkommande synpunkt var att det gick lika snabbt eller snabbare att kommunicera via telefon eller direkt öga mot öga.

Fördelen med att använda ett digitalt verktyg är att kommunikationen loggförs, vilket medför att den senare kan användas för utvärdering eller som underlag vid ansvarsutkrävande. Det framkom att det är viktigt att verktyget har en stor användarvänlighet så att det enkelt kan nyttjas även av de personer som inte har stor it-vana, samt att upplägget i applikation och mjukvara är logiskt. Det är också viktigt att verktyget fungerar tillfredsställande även när språkliga svårigheter föreligger.


Kontakt