Artikel Få bättre radiatorsystem i småhus

Publicerad

Genom att utveckla flexibla och kostnadseffektiva systemlösningar får man bättre energiförsörjningssystem i småhus.
Genom att utveckla mer flexibla och kostnadseffektiva systemlösningar för konvertering från direktverkande el till mer hållbara system får vi bättre energiförsörjningssystem i småhus.
Genom att utveckla mer flexibla och kostnadseffektiva systemlösningar för konvertering från direktverkande el till mer hållbara system får vi bättre energiförsörjningssystem i småhus.
Resultat har visat att husets värmeeffektbehov är den avgörande parametern för att framvatten av en låg temperatur skall kunna användas i ett värmesystem.

För att fördelen av ett lågtempererat värmesystem i värmepumpsuppvärmda småhus ska kunna utnyttjas till fullo bör effekt- och energibehovet för tappvarmvattenberedning och cirkulationspumpar minimeras. Detta är av stor betydelse för hela systemets effektivitet. 

Detta projekt har fokuserat på att kartlägga samspelet mellan husets värmebehov, värmesystemets drifttemperaturer och driftflöden, värmepumpen och resulterande CO2-emissioner från huset.

Husets värmeisoleringsgrad och värmeåtervinning ur frånluften är alltså en förutsättning för att ett lågtempererat värmesystem skall kunna användas för rumsvärmning. En annan lika viktig parameter är den upplevda termiska komforten. Sänkning av framledningstemperatur får inte ske på bekostnad av inomhusklimatet. Det gäller särskilt rummen som värms med så kallade tilluftsradiatorer (panelradiatorer med integrerat uteluftsdon) där den kalla inkommande uteluften både tillförs och värms lokalt i radiatorerna.   

Simuleringar har visat att användning av tilluftsradiatorer eller värmelister i stället för konventionella panelradiatorer skulle öka hela systemets årsvärmefaktor med ungefär 6 procent. Ökningen var ungefär den dubbla när energibehovet för tappvarmvatten och driftelen för cirkulationspumpar och frånluftsfläkten halverades. Även husets CO2-utsläpp var ungefär 6.5 procent lägre vid användningen av tilluftsradiatorer eller värmelister i stället för konventionella panelradiatorer.

Det kan därmed konstateras att det råder en nära koppling mellan husets energianvändning och dess CO2-utsläpp. Ju bättre huset är isolerat desto lägre värmebehov desto energisnålare värme- och ventilations-systemen och desto lägre CO2-utsläpp.

Vidare visade analyserna att de nuvarande tumregler för dimensionering av värmesystem inte är alltid lämpliga för lågtempererade uppvärmningssystem i småhus. Till exempel kan gränsen i rätt dimensionerade golvvärmesystem för tryckförlust i distributionsrören ökas från nuvarande 100 Pa/m till omkring 350 Pa/m utan att eleffektbehovet för cirkulationspumpen avsevärt ökar. Lika gäller värmevattenflödet. 

En av projektets slutsatser var att dagens plåtradiatorer inte är byggda för drift med låga framledningstemperaturer. Ett sätt att kompensera för denna begränsning är att öka luftflödet utmed radiatorernas vattenpaneler.

Genom forcering med kalluft (tilluftsradiator) kan värmavgivningen från en ”normal” stor radiator ökas med cirka 50 procent. Små temperaturdifferenser i alla led bör användas i möjligaste mån i värmepumpsuppvärmda småhus för att maximera effekten av lågtemperaturuppvärmningssystem. 


Kontakt