Artikel Brotvättningens påverkan på kloridinträngning i armerad betong

Publicerad

Behov att undersöka påverkan av naturligt regn. Kan möjligen ha samma eller större effekt på att späda ut kloridmängden.
Bilden visar tvättning av en landsbygdsbro. Det här projektet har under sökt om kraven kring brounderhåll är optimala och om de leder till effektiva förbättringar.
Bilden visar tvättning av en landsbygdsbro. Det här projektet har under sökt om kraven kring brounderhåll är optimala och om de leder till effektiva förbättringar.

En typ av förebyggande underhåll av broar är den årliga tvättningen av dem. Tydliga positiva effekter av det kan ses på fogar, dränering samt brons visuella intryck. Men en viktig fråga är hur tvättningen påverkar kloridinträngning från tösalter i armerad betong. Hypotesen är att högtryckstvätt tar bort föroreningar på ytan, vilket på lång sikt minskar kloridmängden i betongen.

Brounderhåll i Sverige är praktiskt likt det i andra länder. Däremot verkar det vara större skillnader kring beskrivningar och ekonomiska medel för underhåll, vilket kan ha stor påverkan på broarnas skadestatus.

Det här projektet har under sökt om kraven kring brounderhåll är optimala och leder till effektiva förbättringar. Tekniska kraven kring brounderhåll har analyserats.

Resultat

För fältstationen, är resultatet efter ett års exponering inte speciellt tydligt förutom den förväntade skillnaden mellan de två undersökta betongtyperna (en äldre och en modern, mer beständig kvalitet). För år två syns en mindre skillnad mellan tvättad och otvättade prover. Skillnaden kan inte observeras i resultaten för år tre. Orsaken till detta måste undersökas vidare. Detta görs genom de kontinuerliga provningarna.

Laboratorieexperimentmetoden har utvecklats och kontinuerligt förbättrats. Formen och nivån på kloridinträngningen kan anses rimliga och jämförbara (på formen) med fältprover. Dock finns det ett behov att undersöka påverkan av naturligt regn vilket kanske har samma eller större effekt på att späda ut kloridmängden som att högtryckstvätta ytorna en gång per år.

Andra aspekter behöver också undersökas, till exempel när och hur ofta underhållet ska utföras. Ett första steg att mögligöra det har avslutats med utvecklingen av den accelererade provningsmetoden.


Kontakt