Artikel Första digitala vägsträckan här

Publicerad

Med den internationella digitala motorvägen underlättas digitaliseringen både för stora multinationella och mindre nationella organisationer, man kopplar upp sig en gång och når alla i nätverket.
Första vägsträckan i digital gemenskap
Första vägsträckan i digital gemenskap
Innan detta projekt hade inte byggbranschen någon digital motorväg med internationell bas, det vill säga ett gemensamt standardiserat digitalt sätt att kommunicera affärsdata mellan parterna i branschen. Det fanns en nordisk standard med en tillfällig tillåtelse att använda Peppolnätverket. Andra branscher, till exempel automotive och dagligvaruhandeln har standarder som är gemensamma för respektive bransch och det skapar en god grund för effektiva processer mellan parterna.

I förstudien (BEAst inom Peppol SBUF projekt 13915) som ligger till grund för detta projekt framkom att det vore önskvärt att basera byggbranschens gemensamma digitala standard på Peppol, ett europeiskt initiativ startat 2008 av EU kommissionen som nu används utanför EU och användningen ökar. Peppol är baserat på ISO-standarden ISO/IEC 19845:2015.

Den digitala motorvägen behöver i princip tre huvudkomponenter:

  1. Ett nätverk där det är lätt att ansluta nya affärspartners och hantera meddelanden mellan olika lösningar. Man ansluter en gång och kan nå alla parter i nätverket.
  2. Ett rättsligt ramverk som definierar styrningen av nätverket
  3. En meddelandestandard (informationsstruktur) som styr hur informationen ska vara strukturerad för olika typer av affärshändelser.
Syftet med detta projekt har varit att definiera på vilket sätt som Peppols meddelandestandard (punkt 3) ska användas av byggbranschen för de mest vanligt förekommande affärshändelserna, till exempel inköpsorder, orderbekräftelse och följesedel mellan parterna.

Tillvägagångssättet har varit att analysera Peppolstandarden och göra tillägg i dokumentationen baserat på redan befintliga svenska byggstandarden BEAst Supply 3.1.

Resultatet av projektet har publicerats på http://bis.beast.se/4.0/ som är en ny site för dokumentation av den byggspecifika implementeringen av Peppol-standarden. Dokumentationen används redan i andra relaterade projekt till exempel Byggföretagens Miljödata NU som kommer att använda meddelandet  Despatch Advice för att få in kvantiteter och artikelinformation för att kunna förenkla klimatdeklarationer till Boverket.

Under Q1 2022 tog både Trafikverket och  Byggföretagens projekt Miljödata NU beslutet att använda den digitala följesedeln (Despatch Advice) som har tagits fram i detta projekt, piloter med rikstäckande entreprenörer och leverantörer har initierat arbetet med att implementera följesedeln och kommer under hösten köra piloter för det nya arbetssättet.

I rapporten framgår att det föreligger ett intresse för ett nytt projekt med syftet av fortsatt implementation av ett antal meddelanden som identifierades i förstudien men som inte var med i omfattning av detta projekt.

Nu har byggbranschen första delen av en digital motorväg med internationell grund att bygga vidare på och det finns stora aktörer inom branschen som har börjat använda den.


Kontakt