Artikel Förändra tekniskt förändra socialt

Publicerad

När byggplatsen ska digitaliseras behöver samspelet ny teknik och sociala faktorer få större utrymme, i strategierna och förändringsledningen.
Transformation flera nivåer
Transformation flera nivåer

Digitaliseringen inom byggsektorn har sett en stark teknisk utveckling men är fortfarande långt ifrån visionen om digital transformation. Genom intervjuer och fokusgrupper med deltagare från sju byggföretag har personer i olika roller gett sin bild av byggplatsens digitalisering idag och i framtiden. 

Digitala verktyg kan vara värdefulla stöd, menar studiens deltagare, men brister ofta i användarvänlighet, kan bidra till ökad administration och har en otydlig nytta för många på byggplatsen. Digitaliseringsnyttorna som ofta framhålls inom bygg handlar om nya sätt att arbeta med ny gränsdragning mellan roller och funktioner. Resultaten i rapporten visar att digitaliseringen på byggplatser idag, väsentligen utgår från nuvarande roller och arbetssätt. Förväntningar bland studiens deltagare inför framtiden inbegriper fortsatt teknikutveckling, förbättrad användarvänlighet, och större användarvana bland (främst yngre) medarbetare. Men när det gäller förändring av arbetet på byggplatsen, av projektorganisationen och den egna rollen som exempelvis platschef är förväntningarna låga om att det ska ske någon större förändring jämfört med idag.

Sammantaget utgör resultaten en signal om att förväntningarna på digitaliseringen som en transformerande kraft inom samhällsbyggandet är för högt ställda om vi fortsätter att ensidigt fokusera på tekniskt relaterade frågor. För realisering av önskade tekniska potentialer krävs en medveten strategi som tydligt beaktar att förändring av ”det tekniska” innebär förändring av ”det sociala”. Resultaten väcker också frågan om det är en förändring av nuvarande roller och arbetssätt som är målet med digitaliseringen på byggplats eller om digitaliseringen ska ske med nuvarande roller och arbetssätt som utgångspunkt. Även i det senare fallet kräver digitalisering förändringsledning, något som i sig utmanar projektorganisationens roller och uppgifter på byggplatsen.


Kontakt