Artikel Reparation av tegelfasader uppförda 1940-1975

Publicerad

Beslutsunderlag till fastighetsägare kring reparation av korrosionsskadade tegelfasader.
Projektet har tagit fram en handbok som på ett överskådligt sätt presenterar problematiken kring skador och möjliga åtgärder för projektörer och entreprenörer som arbetar med reparationer av tegelfasader som uppfördes 1940-1975.
Projektet har tagit fram en handbok som på ett överskådligt sätt presenterar problematiken kring skador och möjliga åtgärder för projektörer och entreprenörer som arbetar med reparationer av tegelfasader som uppfördes 1940-1975.
Syftet med handboken är att på ett överskådligt sätt presentera problematiken kring skador och möjliga åtgärder för främst projektörer och entreprenörer som arbetar med reparationer av tegelfasader som uppfördes 1940-1975. 

Syftet har även varit att ta fram beslutsunderlag till fastighetsägare som vill genomföra en – ur teknisk och gestaltningsmässig synpunkt – riktig reparation av korrosionsskadade tegelfasader. Arbetet med handbokens utgåva 2 har lett till att första utgåvan från 2007 har sålt slut.

Sedan första utgåvan kom ut har ett stort antal renoveringsprojekt avseende murade fasader från efterkrigstiden utförts. Praktiska erfarenheter från dessa och, inte minst, en omfattande utbildningsverksamhet som bedrivits i ämnesområdet av bland annat Mur- och putsföretagen har sannolikt haft stor betydelse för att kompetensen att göra tekniskt och ur gestaltningssynpunkt bra lagningar ökat markant.

Det är projektets förhoppning att utgåva 2 kommer att bidra till att ytterligare förbättra kunskapsstandarden om underhåll av murade fasader.

Bakgrund
I Sverige finns ett omfattande byggnadsbestånd med tegelfasader som uppfördes 1940-1975. I tegelfasaderna från den här tidsperioden användes ofta armering och så kallade kramlor med bristande korrosionsskydd. Korrosion i kramlor försvagar fasadmurars förankring mot stommen, ofta utan några tydliga yttre tecken.

Kollaps kan inträffa utan förvarning i samband med stora vindlaster. Problemet med korroderande armering i de horisontella fogarna är ofta väl synligt i god tid innan några säkerhetsproblem uppstår. I handboken ges en fördjupad bakgrund ges till problemen bakom murverkskorrosion.

I handboken ges handfasta råd till hur renovering av murade fasader med korrosionsskador kan planeras och genomföras på ett säkert och tekniskt korrekt sätt samtidigt som fasadernas gestaltningsmässiga kvaliteter tillvaratas. Handbokens andra utgåva har kompletterats med kunskap och erfarenheter från fasadrenoveringar och forskningsprojekt genomförda under perioden 2008-2017.

Kontakt