Artikel Rekommendationer kring olycksrapportering i samband med vägarbeten:

Publicerad

Gemensam databas för vägarbetsolyckor, arbete för ökad rapporteringsvilja, ökad övervakning och möjlighet till snabb tillståndsgivning.
Det saknas samordnad olycks- och incidentrapportering kring olyckor och tillbud vid vägarbeten. Det övergripande målet med det här projektet var säkrare vägarbetsplatser för vägarbetare och trafikanter.
Det saknas samordnad olycks- och incidentrapportering kring olyckor och tillbud vid vägarbeten. Det övergripande målet med det här projektet var säkrare vägarbetsplatser för vägarbetare och trafikanter.
I det här projektet har forskare, utförare, beställare och andra aktörer tagit fram gemensamma rekommendationer för olycks- och incidentrapportering för tillbud vid vägarbeten. 

Studien presenterar en rad rekommendationer: en gemensam databas för vägarbetsolyckor och vägarbetstillbud, arbete för ökad rapporteringsvilja, ökad övervakning samt förbättrad möjlighet till snabb tillståndsgivning.

Projektet har fokuserat på två projektmål:

  • Ökat samarbete mellan aktörer i byggprocessen.
  • Gemensamma rekommendationer för en långsiktig och hållbar förändring av tillbuds- och olyckshantering.

Projektet omfattar litteraturöversikt, informationsspridning, register- och enkätstudie samt intervjustudie inom arbete på väg. 

Peab Anläggning AB har sökt och fått delfinansiering från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond för projektets genomförande.

Projektet har letts av en projektgrupp bestående av representanter från företagen Peab och Svevia, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF), Sveriges branschförening för säkrare vägar (SBSV), fackförbundet Seko och försäkringsbolaget Folksam.


Kontakt