Nyhet Vi jobbar för de strategiska målen

Publicerad 06 mars 2020

Vi arbetar för att göra SBUF ännu mera känt och utveckla byggsektorn för att lösa samhällsutmaningar.

Det strategiarbete som genomförts på senare år är på plats och är implementerat i verksamheten. På kansliet har organisatoriska förändringar skett. Bland annat har kansliet fått ny vd i augusti. En ny funktion, kommunikationsfunktion, har inrättats och en kommunikatör är anställd. Administratörstjänsten har utgått.

Syftet är att göra SBUF ännu mera känt för att utveckla byggsektorn och lösa samhällsutmaningar. Att fortsätta finansiera och vara med att stödja utveckling och forskning inom byggsektorn ger samhällsnytta och är spännande. 

Öka förtroende och stärka varumärket

SBUF har utsett prioriterade områden för utveckling och forskning, bland annat områdena Klimat och Digitalisering. Hållbarhetsfrågorna hamnar allt mer i fokus och i vår regi pågår många projekt som förhoppningsvis kan bidra till att Sverige kan bli en tydlig ledare för klimatsmart byggande i de nordiska länderna.

Verksamhetsutveckling genom elektroniska verktyg, det vill säga digitalisering, finns det stort intresse av i byggbranschen. SBUF finansierar flera projekt inom området och hoppas även på ökad aktivitet när det gäller ansökningar kring frågan, dessa projekt gör stor skillnad för byggsektorn och är populära. De är branschgemensamma, kostnadsfria och fritt tillgängliga för branschen.

Rapporter från internationella byggforsknings- och utvecklingsarenan är också nytt för 2019. Vi har infört möjligheten att söka bidrag för omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning.

Fler intresserade av SBUF

Under 2019 har kommunikationen breddats till att ha hela samhälls­byggnadssektorn som målgrupp. Syftet är att stärka förtroendet för SBUF och att bygga SBUF:s varumärke.

Den övergripande strategin är att ”bjuda på kunskap”. SBUF genererar en stor mängd efterfrågad kunskap. Strategin är lyckad. Antal besökare och följare i SBUF:s kanaler ökat mycket under året.

Den löpande verksamheten inom SBUF tog under året emot 144 ansökningar varav 91 beviljades bidrag med 52 miljoner, vilket är på samma nivå som 2018. Vi är mycket nöjda med resultatet.

Finansiell information 2019 och kort om året

Anders Freyschuss, vd