Verksamheten 2019

Den löpande verksamheten inom SBUF tog under 2019 emot 144 ansökningar varav 91 beviljades bidrag med 52 miljoner.

Under 2019 beviljade SBUF stöd till 91 projekt med sammanlagt 52 miljoner kronor. Till detta kommer projektdeltagarnas egna insatser samt stöd från forskningsråd, myndigheter, med flera.

Det innebär att byggföretagen (exklusive SBUF:s insats) skjuter till cirka 50 miljoner kronor, vilket matchas av cirka 15 miljoner kronor från övrig industri och cirka 52 miljoner kronor i offentliga medel. Den samlade volymen av de 91 projekt som SBUF beviljat medel för under 2019 utgör cirka 170 miljoner kronor.

Kort om år 2019

Prioriterade områden för bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt under året har varit hållbarhet, byggbranschens verksamhetsutveckling genom digitala verktyg, produktivitet och arbetsmiljö.

Kompetensbristen i branschen kommer att vara en av de största utmaningar i framtiden när erfarenhet försvinner i pensionsavgångar och yngre skall ta vid. Samtidigt kan nya material och tekniker komma att användas.

Artificiell intelligens (AI), digitalisering och användning av BigData (nya sätt att samla in och berabeta stora mängder data) samt ökat fokus på automation där tunga och arbetskrävande uppgifter hanteras med robotar och maskiner ökar. Likaså forskning kring logistik och industriella processer i byggbranschen för en ökad produktivitet.

SBUF:s utskott har under 2019 haft ett särskilt fokus kring:

Forskningsutskottet

 • Hållbart byggande med mer effektiv resursanvändning
 • Arbetsmiljö (minimera risker på arbetsplatser)
 • Genusfrågan samt integration av utlandsfödda

Anläggningsutskottet

 • Digitalisering och automatisering
 • Oförstörande tillståndsbedömning
 • Cirkulär materialhantering och ytterligare metoder för ett hållbart anläggningsbyggande
 • Undermarksbyggande
 • Övergripande prioriteras arbetsmiljö för ökad säkerhet och för att ge skonsammare arbetsförhållanden med hög produktivitet.

Byggutskottet

 • Ökad produktivitet
 • Hållbarhet, cirkulär materialanvändning och kretsloppstänkande
 • Arbetsmiljö
 • Verksamhetsutveckling genom digitala verktyg

Installationsutskottet

 • Verksamhetsutveckling genom digitala verktyg (till exempel BIM)
 • Energieffektivisering och hållbarhetsarbetet inom VVS-branschen
 • Installationer i höga byggnader
 • Installationer i renoveringarna av miljonprogrammet
Forsknings- och utvecklingfrågor för byggsektorn förankrat i utskottens arbete

Forskningsutskottet besökte under 2019 Luleå tekniska universitet där doktoranderna Robert Hällmark och Wojciech Cyron samt Prof. Andrzej Cwirzen presenterade sina pågående SBUF-­finansierade forskningsprojekt (projketnummer: 13227, 13338 och 13733). Charlotte Johansson (Prefekt), Andrzej Cwirzen (Avd. Byggmaterial) och Martin Nilsson (tf. Avd. Byggkonstruktion) presenterade utmaningar och forskningsbehov i Sverige samt omvärldsbevakning av forskningsområdet nationellt och internationellt för Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.

Anläggningsutskottet besökte Skanska vid Kungens kurva i Stockholm där avancerade arbeten med motorvägsprojekt pågick. Anläggningsutskottet har under året tagit initiativ till att hämta hem internationell kunskap inom några fackområden.

Utvalda artiklar från den engelska basen CIRIA har bedömts av svenska specialister. Två anläggnings­inriktade konferenser, en om asfalt och en om cement, har bevakats av SBUF­-medlemmar och summerats till det aktuella kunskapsläget.

Installationsutskottet besökte under året bygget av Campus Albano i Stockholm där det mesta sker digitalt, från ritningar till projektering.