Nyhet Skanska studie underlättar

Publicerad 24 jan. 2021

Det har tidigare varit svårt att räkna på verklighetsnära energiprognoser för flerfamiljshus. Men nu har Skanska, i ett utvecklingsprojekt, undersökt hur detaljerat man behöver ange data för hushållsel för att få korrekta beräkningar. Mätningar över månader, dagar och timmar har gjorts. Skanskas projekt visar att det räcker att använda månadsvis justerade indata och summerad hushållsel per byggnad, för verklighetsnära prognoser.

– Vi har stor användning av Skanskas studie och har tagit fram nya anvisningar om hushållsel och golvkomfortvärme till branschen där den största delen av underlaget kommer från Skanskas beräkningar. Det blir en bra hjälp till de som ska göra energiberäkningar i framtiden – främst för nyproduktion – till exempel fastighetsägare, exploatörer, entreprenadföretag och konsulter i bygg- och fastighetsbranschen, säger Per Levin, på utvecklingsprogrammet Sveby.

Utvecklingsprogrammet Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader (Sveby) som drivs av bygg- och fastighetsbranschen och sammanställer branschens standardiserade brukardata så att branschen ska få veta hur de ska använda Boverkets krav kring hur väl en byggnad använder energi (energiprestanda).

– Det är viktigt att kunna ge entydiga beräkningsanvisningar till branschen. Det har Skanskas projekt bidragit med, säger Per Levin.

Nära-nollenergi är målet

Från 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara mer energieffektiva – så kallade nära-nollenergibyggnader. När det gäller att beräkna flerbostadshusens energianvändning vid nyproduktion har det saknats uppdaterade schabloner över mycket varmvatten och hushållsel som används och hur fördelningen över året ser ut.

Men nu har Skanskas projekt visat att det räcker att använda månadsvis justerade indata och summerad hushållsel per byggnad för verklighetsnära prognoser.

– Dessutom ger Skanskas projekt även underlag för att kunna revidera Boverkets årsschablon för normal användning av hushållsel i flerbostadshus. Något som kräver samverkan med Boverket och ändringar i deras föreskrift och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, menar Per Levin.

Revidera Boverkets årsschablon

Per Levin har även ”önskeutvecklingsprojekt” som han skulle vilja att någon aktör startar i linje med målet om nära noll-energibyggnader. Det handlar om att utreda hur stor del av hushållselen som bidrar till uppvärmning av flerbostadshusen. För att kunna revidera Boverkets årsschablon för normal användning av hushållsel i flerbostadshus behövs den pusselbiten.

– Enligt en schablon sedan 80-talet, vilken även Boverket anammat, är det 70 procent av hushållselen som bidrar till uppvärmning av flerbostadshus. Men den siffran kan vara både högre eller lägre, säger Per Levin.

– Om vi hade det resultatet skulle vi på Sveby och Boverket kunna använda statistiken från Skanskas projekt även till uppdatering av värden på normal hushållselanvändning i flerbostadshus, säger Per Levin.

Effektiva energimätningar i flerbostadshus

Statistiken till schablonerna har tagit fram av Skanska med finansiering från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Sök bidrag till utveckling