Johannes är industridoktorand på Skanska

”Johannes Tornborg, var är du anställd som industridoktorand?”

– På Skanska Sverige AB, Region Teknik, avdelning Anläggning & Geoteknik, i Göteborg. Doktorandstudierna bedrivs på Chalmers tekniska högskola, avdelning Geologi och Geoteknik.

”Vilken är din roll som industridoktorand?”

– Jag studerar hur schaktarbeten i lera påverkar temporära och permanenta konstruktioner som byggs i dessa jordlager. Till exempel studeras storleksordningen på de jordtryck som uppstår, samt hur byggtid och -metoder påverkar dessa på lång sikt (driftskedet). Ämnet aktualiserades då allt djupare schakter och konstruktioner byggs i mäktiga lerjordlager, till exempel Västlänken. Den befintliga erfarenhetsbanken bygger till stor del på erfarenheter från grundare konstruktioner.

”Ser du några fördelar med att vara industridoktorand?”

– Ja, som industridoktorand har man en direktingång till branschen och tillgång till ett stort nätverk av praktiserande konstruktörer, i mitt fall på Skanskas Teknikavdelning. Det gör att forskningen blir fokuserad på aktuella branschproblemställningar. Att bedriva doktorandprojektet med stöd av SBUF innebär också att projektet redan från början är förankrat i branschen. I projektets referensgrupp finns representanter från bland annat NCC, Peab, Ramböll, Cowi och Trafikverket, vilket ger värdefull och kontinuerlig feedback på arbetet.

”Vad har du för framtidsdrömmar i karriären?”

– Doktorandstudierna bidrar med fördjupad ämneskunskap. Främst ser jag fram emot att tillämpa det i min roll som geotekniker i byggprojekt. Att kombinera teoretisk och praktisk kunskap för att hitta optimerade lösningar, tillsammans med produktionen, är något jag alltid värdesatt högt i min yrkesroll. Jag gillar verkligen mitt arbete. Mitt intresse för att hitta nya lösningar/tankesätt inom ämnet geoteknik kommer bestå. Jag ser fram mot att studera intressanta frågeställningar i framtida utvecklingsprojekt.

”Har det hjälp dig i karriären att vara industridoktorand?”

– Ja, jag är nu ”halvvägs” i mitt doktorandprojekt. Chansen att få fördjupa mig i ett ämne gör mig tryggare att självständigt ta mig an komplicerade frågeställningar och diskutera med kollegor ”på högre nivå”. Som doktorand har man även chansen att lära sig saker som ligger något utanför ämnet men är avgörande för att genomföra projektet, till exempel verktyg för datahantering eller relaterat till mätteknik. Det är minst lika gynnsamt som den fördjupade ämneskunskapen. Sammantaget är detta aspekter jag tror kommer hjälpa mig i karriären. Framförallt tror jag detta gör att min yrkesroll efter doktorandstudierna kommer bli ännu roligare/intressantare. Efter doktorandstudierna är det trots allt minst cirka 30 intressanta yrkesår kvar.

Artikel Jordtryck kring schakter och konstruktioner i lera

Bli industridoktorand

Vill du forskarstudera parallellt med att jobba i byggsektorn för att knyta kontakter med näringslivet och kommande arbetsgivare, då kan en anställning som industridoktorand något för dig.

”Vad gör du i dag?”

– I september 2020 presenterade jag min ”halvtidsrapport” vid ett seminarium på Chalmers: Tidsberoende effekter av schakt i lös lera. Jag fortsätter på den avslutande ”del 2” av doktorandprojektet.

”Kan du rekommendera andra att vara industridoktorand?”

– Ja, det är en stor förmån att få chansen att fördjupa sig i ett ämne. Man ska vara medveten om att det innebär hårt arbete. Känslorna under ett så pass långt projekt åker stundtals åker ”berg-och-dalbana”. Men med bra handledning och stöttande kollegor är det inga problem.