Projekt 11948 Avslutat Utvärdering av lermoränens hållfasthetsegenskaper

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka det empiriska sambandet mellan utvärderad odränerad skjuvhållfasthet från CPT-sonderingar i lermorän och med deformationsegenskaper hos densamma. Sambandet är inte entydigt då det finns olika typer av lermorän såsom den baltiska lermoränen och nordostmoränen samt att det förekommer intermoräna sediment i lermoränen.
Om jordlagrens deformationsegenskaper kan utvärderas med en större noggrannhet och med mindre osäkerhet kan detta vara ett steg mot att de dimensionerande tekniska egenskaperna på jordlagren kan ökas.
Genom att bättre kunna bestämma jordlagrens tekniska egenskaper kan detta på sikt minska mängden material i byggprocessen vilket leder till mindre byggkostnader, mindre användning av naturresurser och mindre utsläpp i form av föroreningar vid till exempel betongtillverkning.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utvärdering av hållfasthets- och deformationsegenskaper hos skånsk lermorän", Magnus Palm, Skanska (48 sidor

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare