Projekt 11412 Avslutat En förstudie gällande säkerhetsfilosofi och partialkoefficienter för reparerade eller förstärkta byggnadskonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Förstudie som syftade till att kartlägga befintlig kunskap och behov av ny kunskap om partialkoefficienter och säkerhet mot brott för förstärkta och befintliga konstruktioner, i första hand konstruktioner av betong. Samarbete med LTU, Banverket och Vägverket.
Förstudien redovisas i rapporten Säkerhetsfilosofi och partialkoefficienter för reparerade eller förstärkta byggnadskonstruktioner, Anders Carolin, Björn Täljsten, Martin Nilsson, Ola Enochsson och Claes Fahlson, LTU maj 2004 (65 sid).
Förstudien visar att tillförlitlighetsanalys i generella termer kan vara mycket användbart när det gäller att studera bärförmågan hos befintlig konstruktion. Studien visar också på möjligheter att förstärka konstruktioner med tillförlitlighetsanalys som ett viktigt verktyg.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare