Projekt 11199 Avslutat Injektion med Fentons reagens in situ i jord och grundvatten med petroleumföroreningar

Projekttid

Sammanfattning

Har utvärderat en metod utvecklad i USA för kemisk nedbrytning av organiska föroreningar i mark genom injektering av väteperoxid och järnsulfat. Metodens effektivitet har provats i full skala på ett petroleumförorenat område i Söderhamn.

Redovisningen Fentons reagens in situ, injektion i jord och grundvatten med petroleumföroreningar, pilotstudie, Däldehög AB består av en sammanfattning (två sid) samt två delrapporter. Del 1 (åtta sidor jämte bilagor) redovisar fältarbeten och kontroller i samband med dessa. Del 2 (29 sid jämte bilagor) är utarbetad av Statens Geotekniska Institut och redovisar provtagning av jord och grundvatten före och efter testet, analyser av dessa prover samt sammanställning och utvärdering av resultat.

Projektet presenteras i ett föredrag på Nätverket Renare Marks höstmöte i Linköping den 27 oktober 2004. För info om detta möte se www.renaremark.se

Projektansvarig
  • Däldehög AB
Projektledare