Projekt 13127 Avslutat Rutt-optimerad och GPS-styrd drift och underhåll, DoU av vägar DEL 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Trafikverkets kostnader för Drift och Underhåll av det statliga vägnätet är cirka 8 miljarder kronor per år varav en fjärdedel läggs på vinterväghållning. Trafikverket gör ingen ruttoptimering idag innan de går ut med upphandlingar, vilket leder till att ett flertal entreprenörer sitter och gör optimeringar var för sig, vilket i slutändan bekostas av Trafikverket i och med att varje entreprenör lägger på kostnader i anbuden för framtagning av ruttoptimeringar och köranvisningar. Vinterväghållning utförs repetitivt genom att väghållningsfordon kör sin rutt vid exempelvis snöfall och saltning cirka 40 respektive 100 varv. Detta leder till att även små förbättringar ger hög besparingspotential.

Detta projekt syftade till att hitta effektiva metoder för att enkelt göra optimerade rutter körbara i navigator utvecklad för drift och underhållsåtgärder, en ytterst viktig fråga för att få genomslagskraft med den nya tekniken. Frågeställningar som har behandlats i projektet är åt vilket håll snön plogas, start-och stopp-punkter för att vid slutet av rutten befinna sig exakt vid startposition vid pågående snöfall. Vidare även att lokalisera och åtgärda felregistreringar i Nationell Vägdatabas (NVDB) såsom enkelriktade gator och förbjudna svängar och att finna en metod för hur generaliseringsregler i NVDB ska hanteras för att inte missa plogsträckor som generaliserats bort.

Målet var att hitta ett effektivt arbetssätt för justering av rutter för att fungera med navigator utvecklad för drift- och underhållsåtgärder och att kostnaden för hårdvara minimeras eller försvinner helt. Om det målet uppnås bedöms den nya tekniken användbar inom huvuddelen drift- och underhållsåtgärder samt att intresse bör finnas hos samtliga entreprenörer på marknaden att ta del av tekniken.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Rutt-optimerad och GPS-styrd drift och underhåll, DoU av vägar, del 2", Andreas Bäckström, Svevia (15 sidor och 4 bilagor).

Projektansvarig
  • SVEVIA AB
Projektledare