Projekt 12885 Avslutat System för kontinuerlig uppföljning av kommersiella byggnaders miljöegenskaper

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Trenden som startade med grönt byggande har gått över till hållbart byggande. Men hur kan vi veta och avgöra huruvida något faktiskt är hållbart? Projektets intention var att hitta en kort lista med prestandaorienterade indikatorer för kommersiella fastigheter, som skulle vara möjliga att mäta kontinuerligt över tid, som skulle ge en tillräckligt bra bild av hur hållbart byggnaden presterade och som därigenom skulle kunna bli ett användbart tillskott till en fastighetsvärdering. Då det vid det här laget har visats vid ett flertal tillfällen att en byggnad som kan bevisa att den är hållbar, vanligen genom någon form av certifikat, kan generera ett högre marknadspris, så skulle dessa parametrar vara intressanta för en fastighetsvärderare. Vi behöver öka vår kunskap om prestandan på vår byggda miljö och den lista med indikatorer som presenteras i den här uppsatsen skulle kunna hjälpa oss att göra just det.

De sammanfattande punkterna från det genomförda arbetet tillsammans med redan existerande akademisk litteratur visar på att:
- Hållbart och grönt byggande skapar värde
- Värdet är svårt att definiera och förutsäga exakt i pengar
- Det behövs en mer omfattande kunskap om våra byggnader och det behövs en lösning för att inhämta, presentera och främst tillgängliggöra denna information
- En kort bilaga med nyckeltal kan ge en bra indikation på en byggnads miljömässiga prestanda i drift över tid, men då utan att ta hänsyn till omgivning och verksamhet i byggnaden
- Lokala förutsättningar avgör i stor utsträckning vad som är hållbart och hur stort värde som finns i att bygga hållbart

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Performance metrics for sustainability value", David Sundfors, KTH (24 sidor, 3 vetenskapliga artiklar och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare