Projekt 11275 Avslutat Nya samverkansformer som stödjer innovativa processer, fas II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH inom forskningsprogrammet Competitive Building om innovationsprocesser i byggsektorn. Det övergripande syftet var att öka kunskapen kring de faktorer som leder till framgångsrik utveckling, implementering och spridning av innovationer, samt att skapa en gemensam förståelse bland intressenterna för innovationsprocessen

Resultatet redovisas i doktorsavhandlingen "Innovation Diffusion in the Construction Sector", Kristian Widén, LTH (58 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Malmö-Lunds Byggmästareförening
Projektledare