Projekt 11825 Avslutat Fältprov med sprutrobot utrustad med scanning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Betongsprutning i bergtunnlar med robot kräver stor yrkesskicklighet. Arbetet försvåras av att avståndet mellan operatör och bergytan är stort speciellt i tak, återslag från sprutningen försämrar sikten och bergytan är ojämn. Detta leder till ojämna skikttjocklekar och större betongspill än på en jämn yta. Dessutom förekommer inte sällan arbetsskador hos robotförarna i form av nackstelhet eller ryggbesvär. Med scanning-teknik kan bergytans geometri avläsas mycket noggrant.

Projektet syftade till att utvärdera scanningstekniken i samband med betongsprutning av bergtunnlar. En serie provsprutningar utfördes med lånad utrustning i normal produktion i Törnskogstunneln under våren 2006. Vid varje spruttillfälle gjordes en uppföljning. Samfinansierades med Vägverket.

Projektansvarig
  • Betongsprutnings AB Besab
Projektledare