Projekt 12870 Avslutat Tänk efter före! -En metodik för framtida mer hållbara mark- och anläggningsprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Fokus på hållbarhetsarbete i anläggningsprojekt har ökat de senaste åren eftersom det är en bransch med stor påverkan på sin omgivning och miljön. En av de största beställarna av anläggningsprojekt i Sverige, Trafikverket, har i ett Europeiskt samarbete utvecklat ett ramverk och en metod för hållbarhetsarbete i projekt - SUNRA. I och med detta kan framtiden för entreprenören innebära kravställningar i form av hållbarhetsmål.

CEEQUAL, det brittiska hållbarhetscertifieringssystemet som funnits på marknaden i tio år är en av de metoder som kan användas för att säkerställa att hållbarhetsarbetet följs i ett projekt. Dock är CEEQUAL inte framtaget för att användas i tidiga skeden där en optimering av projekt/produkt/lösning med avseende på hållbarhet ska utvärderas. Det vill säga vid tidiga skeden där man behöver tänka efter före. En sådan bedömning kan göras med hjälp av en beslutsstödsmetod som multikriterie-analys (MKA).

Detta projekt fokuserar på att omvandla CEEQUALs hållbarhetsaspekter till nyckelkriterier som kan användas i en MKA. Vidare studeras i vilken process, tidpunkt och av vem som ett sådant underlag gör mest nytta.
Underlaget kan fungera som ett diskussionsunderlag eller checklista beroende på i vilket sammanhang som det används. Underlaget till MKA:n passar bäst att använda tidigt i totalentreprenader eller i entreprenader med partneringupplägg. Underlaget från detta projekt hanterar och harmoniserar med hållbarhetsaspekter som ansetts viktiga inom SUNRA.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Tänk efter före! Underlag till en metodik för framtida mer hållbara mark- och anläggningsprojekt", Petra Brinkhoff och Rita Garcão, NCC (30 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction AB
Projektledare