Projekt 13905 Avslutat Avoidance of Medical Controls in Vibration Exposed Workers

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Handhållna vibrerande verktyg kan ge Hand och Arm Vibrations Syndrom (HAVS), kroniska skador på nerver och kärl i händer och armar utan befintliga behandlingsmetoder. Många tvingas att byta arbete. Ca 400 000 svenskar primärt i byggbranschen, bedöms, vara exponerade.

Ett kvalitetsutvecklingsarbete gjort på Feelgood Företagshälsovård 2019–2020 visar att bara 91% av medarbetarna på två stora svenska byggföretag inte ens screenades för HAVS. 70% av de screenade hade symptom och en 40% av dessa undvek läkarundersökning (MKV) och ca 40% av de läkarundersökta undvek att detta meddelades arbetsgivaren.

Ingen tidigare forskning har adresserat detta problem varför vi avser att intervjua medarbetare som undvikit MKV eller rehabiliteringssamtal trots symptom eller fynd av vibrationsskador, samt medarbetare som tackat ja till båda, med fenomenologisk metodik (d.v.s. att leta efter grundorsaker), för att se om vi kan tydliggöra anledningar till varför man undviker att gå vidare med läkarundersökning (MKV) och vad som skulle kunna få de intervjuade att ändra sina beslut.

Syftet är att se om vi kan få fler medarbetare att inte undvika MKV och rehabiliteringssamtal och på så sätt i samverkan med arbets- och utbildningsmarknadens parter hitta fler lindriga skador i ett tidigt skede för att undvika att dessa försämras och blir irreversibla med stora kostnader i såväl pengar som lidande som följd.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare