Projekt 3004 Avslutat Väggluckformstag med excenterlås

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Sammanbindning och lossning av väggformar är ett tungt arbete. I ett tidigare SBUF-stött projekt har utvecklats ett lättanvänt och tyst väggformstag med excenterlås (se SBUF informerar 93:17). Staget har använts för balkformar. Syftet har varit att vidareutveckla formstaget så att det kan användas för luckformar och dessutom vara lätt att ställa om för olika väggtjocklekar.

Projektet har genomförts av Peab Entreprenad Öst AB och AB Miljöstaget med bidrag från SBUF.

Luckformarnas hål har mindre diameter än för balkform. Utrymmet för en expanderande polyuretanhylsa på staget blev därför mindre, och hylsan fastnade ibland i väggen vid de första försöken. Polyuretan med olika hårdhet provades, men först genom en omkonstruktion kunde problemet lösas.

Lösningen utgår från att hylsan minskar i diameter när det utsätts för dragkraft. Hylsan monterades i bakkant på staget, vilket tillät den att röra sig fritt i framkant. Vid hopsättning av formarna är det mottagaren på enklingssidan som utsätter hylsan för ett mottryck. Hylsan expanderar då något. När formen öppnas återgår hylsan till ursprunglig diameter och staget vrids ett kvarts varv och kan sedan dras ut. Skulle hylsan fortfarande sitta fast i väggen, minskas diametern ytterligare genom dragkraften.

För att klara olika väggtjocklekar appliceras brickor mellan formen och excenterlåset, som inte sitter på luckformen utan på själva staget. Brickorna skjuts på från stagspetsen över hylsan och fram till låset. Tack vare hylsans något större diameter lossnar inte brickorna ens om staget hålls i lodrätt läge. Under hösten 1995 har luckformstaget provats i fält. Till samtliga gjutetapper för väggar användes luckformar med luckformstaget.

Fältförsöket gav positivt resultat. Inga stag fastnade i väggen, och inga hylsor lossnade från stagen. Att skifta mellan olika väggtjocklekar stötte inte heller på några problem. Det nya staget har visat sig vara tillförlitligt, tidsbesparande (upp till åtta gånger snabbare än traditionell sammanbindning), materialbesparande (inga engångshylsor går åt) och arbetsmiljövänligt (inga ansträngande och bullrande hammarslag).