Projekt 11466 Avslutat Utvärdering av designmetoder för undermarksbyggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU inom ramen för industriprogrammet Väg-Bro-Tunnel.
Idag talar man huvudsakligen om tre vanliga metoder för undermarksbyggande, Observations-, NATM- (New Austrian Tunneling Method) och NMT-metoden (Norwegian Method of Tunneling). Ursprungligen utvecklades dessa koncept för att hantera ganska specifika uppgifter. Observationsmetoden formulerades för att på ett strukturellt sätt, flexibelt kunna hantera oförutsedda händelser. NATM- metoden, utvecklades för att hantera extremt dåligt berg och jord, ofta på större djup, med stora plastiska deformationer som följd. NMT som huvudsakligen baseras på NGI:s bergklassificeringssystem Q-index och förstärkningsrekommendationer, utvecklades från början utifrån ”hard rock cases”.

Allt eftersom metoderna har blivit accepterade har de utvecklats och inkorporerats i standarder. NATM har inkorporerats i den Österrikiska ÖNORM B2203, och i Eurocode 7 har observationsmetoden inkluderats som en metod att använda vid byggande av tunnlar och bergrum. NGI:s Q-index som används i samband med NMT har utvecklats med många fler fall.

Oavsett vilken metod som används, måste ingenjörsgeologiska bedömningar baserade på undersökningar och beräkningar ligga som grund. Exempelvis är det lämpligt att använda sig av ”ground reaction curve” konceptet vid bestämning av storlek på deformation och belastning på erforderlig förstärkning. Överslagsmässigt i ett tidigt skede kan en analytisk lösning vara tillräcklig, men vid mer komplicerade geometrier och anisotropiska förhållanden tillämpas numeriska modellering. I dessa fall är ”geological strengt index” (GSI) användbart för att ta fram tillämpbar data om bergets egenskaper. Men oavsett är principerna för observationsmetoden lämplig att använda eftersom den erbjuder flexibilitet och riskstyrning.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "A comparison of Tunnelling design, concepts and methods", Sid Patel, NCC (72 sidor och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare