Projekt 10004 Avslutat Application of innovative structured design methods - within project developments

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH inom forskningsprogrammet Competitive Building. Syftade till att söka uppnå ett högre kundvärde på kort och lång sikt samt en mer effektiv byggprocess genom att använda ett beslutsramverk baserat på grundläggande principer för måldefinition och beslutsfattande (Axiomatic Design), kombinerat med kvantitativa och kvalitativa metoder. Beslutsramverket avses tillämpas inom byggprojektet Årstadal.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Centralisation of product design and the design process for housing", Ulrika Sohlenius, KTH (112 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • JM
Projektledare
  • Marcus Svensson