Projekt 11374 Avslutat Utnyttjande av finkorniga material för väg- och anläggningsbyggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers inom forskningsprogrammet Väg-Bro-Tunnel. Syftet med projektet var att studera finkorniga mineraljordars mekaniska egenskaper samt att klassificera materialen, bedöma eventuell förädlingspotential och fastställa lämpligt hanteringsförfarande. Materialens mekaniska egenskaper bestämdes med fokus på tänkbara avsättningsområden inom framför allt anläggningsarbeten. Förutom naturliga mineraljordar (silt, morän) ingick stenmjöl (0/2) i studien. Omfattade litteraturstudier samt försök i laboratorium och i fält.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Mixed-Grained Till in Pavement Structures; A Field and Laboratory Study", Helene Kennedy, Chalmers.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare