Projekt 11003 Avslutat Samordning av bygg- och förvaltningsprocessen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftade till att skapa enighet om bygg- och förvaltningsprocessen och peka på möjligheter till förbättring samt nå överenskommelser om konkreta åtgärder. Avsågs leda till en samordnad process och en helhetssyn på byggnaden med tydligare fokus på förvaltningskostnader. Ingick i den så kallade Bygga/Bo-dialogen. Samfinansiering med Miljövårdsberedningen.

Projektet redovisas i rapporten Kvalitet och effektivitet i bygg- och förvaltningsprocessen (44 s).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare