Projekt 4091 Avslutat EDI Bygg - prov med Förteckningsmeddelanden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Redan i början av 1980-talet tillkom ett överföringsformat för mängdförteckningar, SBEF-filen. Övergången till att utnyttja EDIFACT-standarden har aktualiserat revidering och förbättringar. Erfarenheterna av att utväxla CAD-information i byggprojekt har även lett fram till önskemål om att få ritningsförteckningar som ansluter till EDIFACT-standarden. Provverksamhet inom EDI Bygg med materialadministrativa meddelanden har beskrivits i SBUF informerar 93:28 och företagsinterna rutiner i SBUF informerar 94:23. Syftet har varit att dokumentera erfarenheter av provverksamhet med förteckningsmeddelanden i fem företagspar och därefter revidera användarhandboken.

Projektet, som stötts av SBUF, påbörjades 1994 på initiativ av de medverkande företagen: Arkitektkopia, Mängda, NCC, Siab, Skanska och Tyréns. Fem parvisa företagsrelationer har successivt arbetat med informationsanalys, EDIFACT-mappning, implementering och pilotkörning. Särskilt under de två första stegen rådde ett nära samarbete mellan de fem delprojekten.

Alla uttryckta behov kunde tillfredsställas genom de framtagna meddelandena, men ibland saknades en distinkt och dataanpassad standard för viss information. Det finns behov av att tolka överförda mängdförteckningars data till det kalkylsystem som entreprenören använder. Flera möjligheter till integrerade arbetssätt har aktualiserats i provverksamheten. Vad gäller Ritningsförteckning, som är klart för praktisk drift, finns det behov av meddelanden för Ritningsadministration (för att sända ritningsfiler på ett strukturerat sätt), Distributionsbeordring (t.ex. för att rekvirera distribution ur en projektdatabas) och Distributionslista (som rapporterar om utförd distribution).