Projekt 2125 Avslutat Ljudfog i platta på mark

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

En tunn genomgående bottenplatta, som har försetts med parkettgolv, är ofta orsak till dålig ljudisolering mellan sammanbyggda enbostadshus. Många olika lösningar med tunn bottenplatta har provats, t.ex. 14 mm parkett på 20 eller 30 mm sand eller på 20 mm board, eller som ett ytterligare alternativ, på 20 eller 10 mm Stepisol. Svikt och lutande bokhyllor är emellertid exempel på nackdelar som kan uppträda, sedan kravet på ljudisolering klarats av.

Projektets syfte har varit att hitta en slutlig lösning som är godtagbar med hänsyn till ljudisolering, arbetsutförande och produktionskostnad.

Med bidrag från SBUF har Byggnads AB L E Lundberg, DNV Ingemansson och Siab genomfört projektet med INOVA Bygg inom J&W Bygg & Anläggning som projektledare. Erfarenheter som gjorts inom de två byggföretagen insamlades först. Därefter genomfördes ljudmätningar på nybyggda småhus i Huddinge med avskiljande ljudfog.

Fyra olika lösningar med avskiljande ljudfog har värderats:
1. 1 ADARMA ljudfog (dubbel plåtvinkel) utan vot
2. 1V ADARMA ljudfog (dubbel plåtvinkel) med vot
3. 2 Förenklad ljudfog (enkel plåtvinkel) med Stepisol och utan vot
4. 2V Förenklad ljudfog (enkel plåtvinkel) med Stepisol och med vot

En vot (lokal påtjockning) på betongplattan under den lägenhetsskiljande väggen inverkar mycket litet på ljudisoleringen. Ljudenergin har ingenstans att ta vägen. Voten komplicerar arbetsutförandet, och schakten blir djupare. Den projekterade celloplasten ersätts i praktiken med en dyrare markskiva av mineralull under voten. Förtjockningen av betongen ökar dess uttorkningstid. Eftersom produktionskostnaden för vot är relativt hög, bör den slopas, om det inte dessutom finns statiska skäl att ha en vot. Både fogar med dubbel och enkel plåtvinkel klarar kraven på ljudisolering. Enkel plåtvinkel är billigare men kräver ett mera noggrant arbetsutförande, så att det inte uppstår direktkontakt mellan de avskurna betongplattorna. För att den avskiljande ljudfogen skall fungera vid tunna betongplattor i kombination med lätt mellanvägg och parkettgolv, måste avskiljningen ske ända fram till där kantbalken är minst 250 mm tjock. Rapportens kostnadskalkyler visar att avskilj ande ljudfog utan vot är ungefär lika dyrt som hittillsvarande praxis med hel bottenplatta. Det kostar således inte något extra att välja en lösning som klarar ljudkraven.

I rapporten lämnas följande konkreta råd:
- Avskilj betongplatta och isolering med dubbel eller enkel plåtvinkel med Stepisol, utan vot
- Utför avskiljningen utefter fogens hela längd fram dit där kantbalken är minst 250 mm tjock
- Använd vot endast då de statiska beräkningarna kräver det