Projekt 12112 Avslutat Ballastkvalitet och prospektering efter ballastmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att anpassa och utvärdera geofysik, i kombination med andra metoder, för att skapa tre-dimensionella (3D) modeller av variation i jordmäktighet och bergegenskaper som verktyg för planering och utvidgning av bergtäkter. I detta ingick att koppla resultat från geofysiska undersökningar till bergartstyp och sprickfrekvens i berggrunden, för att skapa 3D modeller av bergets överyta och variation i bergets egenskaper. Dessa modeller skulle kunna ligga till grund för lokalisering och planering av nya täkter, och för ekonomiskt och miljömässigt optimerad expansion av befintliga bergtäkter. Vidare ingår att analysera om de geofysiska resultaten kan användas för att bedöma kornfördelning och blockhalt i moränen.

Projektet visade att de geofysiska metoderna kan användas för att skapa modeller i 3D av bergets strukturella uppbyggnad. De kan lokalisera svaghetszoner och lokala förändringar av geologin såsom förändring i bergartstyp, gångbergarter, sprickzoner, vittringszoner och berggrundens överyta.

Eftersom bergets egenskaper varierar i 3D är det inte säkert att de representerar samma typ av bergmaterial. För att kunna etablera säkra samband mellan de olika egenskaperna skulle man behöva göra ytgeofysik åtföljt av kärnborrning och geofysisk borrhålsloggning i den undersökta volymen, samt bergkvalitetsanalys av material från borrkärnorna.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Ballastkvalitet och prospektering efter ballastmaterial", Torleif Dahlin, Lunds Tekniska Högskola (åtta sidor).


Projektansvarig
  • Swerock AB / Karin Pettersson
Projektledare