Projekt 2015 Avslutat Maskinförsörjningsinformation på CD - MCDII

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

En prototyp av MCD rapporterades i SBUF informerar 91:36. Projektet påbörjades 1990 och syftade till att demonstrera hur man med modern data-teknik kunde samordna och distribuera maskinförsörjningsinformation. Prototypen i form av en CD-ROM fick stort gensvar från branschen, och en vidareutveckling, MCD II, sattes igång 1992.

Målet med MCD II var att utveckla en fullskaleapplikation användbar för hela branschen, även om den främst riktar sig till dem som hyr ut, brukar, planerar och säljer maskiner i byggandet.

Med bidrag från SBUF har arbetet drivits av en projektgrupp med deltagare från Byggentreprenörerna, Bygghälsan, EMSA/BYMA, NCC, Skanska Maskin och med företrädare från Byggandets systemteknik vid CTH och Arbetarskyddsstyrelsen knutna till arbetet, liksom flera referensgrupper. Byggentreprenörernas Maskinutskott har fungerat som uppdragsgivare. Som datatekniska konsulter har anlitats Måldata och CD Makarna.
MCD är uppbyggt kring den i branschen välkända klassificeringen i Maskinlistan. Direkt i maskinförteckningen finns det ingångar till olika slags information:
- Tekniska data och bilder för ett par tusen maskiner (jämför figuren)
- Leverantörsregister - vilka maskinmodeller har en viss leverantör, vilka leverantörer säljer en viss typ av maskiner?
- Checklistor som hjälp för att planera maskin-behovet
- Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) föreskrifter, anges för varje maskintyp, dels med viktiga utdrag på ca en A4-sida, dels med texten i sin helhet
- När och hur maskiner som kräver besiktning skall besiktigas enligt ASS
- Underlag för instruktion om skötsel och hantering av maskiner
- Bygghälsans råd för drygt 30 maskintyper

Datamängden är ca 120 Mb inklusive bilder. Programmet distribueras på CD-skiva och kan installeras för en användare eller för flera användare i nätverk. Fönstertekniken (i Windows) gör det möjligt att använda MCD parallellt med andra program.