Projekt 12505 Avslutat Säkerhet på bygget med BIM

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt har utrett behovet av att utveckla säkerhetsarbetet på byggarbetsplatsen samt att möta detta med möjligheterna som följer av BIM-projektering. Projektet kan sammanfatta att det finns både ett statistiskt behov (olyckor på arbetsplats), god vilja och möjligheter i byggbranschen till att pröva nya vägar mot ett säkrare byggande.

I och med övergången mot BIM så följer också nya potentialer att hantera arbetsmiljöaspekter. Produktionspersonal kan och bör engageras i tidigt byggskede med beslutsfattandet att formulera rätt krav till projekteringen och sedan se till att dessa förverkligas innan etablering. Riskfyllda situationer kan lokaliseras, utvärderas och hanteras genom byggprocessen. Man kan testa och planera arbetsmoment för att sedan kommunicera vidare resultatet till berörda parter.

För att få ut det mesta av BIM så betyder dock arbetssättet mer än programvaror och filformat för lagring och utbyte av data. Funktioner som simuleringar, animeringar och 4D är idag möjliga och skulle kunna användas för att effektivisera arbetsmiljöarbetet - vilket visas i en fiktiv situation med tungt lyft - men används fortfarande i liten skala. Det samma gäller möjligheterna med att inkludera arbetsmiljörelaterade aspekter till det traditionella projekteringsunderlaget: Genom att till exempel modellera upp temporära konstruktioner och miljöer, uttryckt i objekt med därtill kopplade egenskaper, skulle man kunna beskriva hela byggprojektet till att användas för att till exempel säkra framtida arbetsmoment. BIM med dess ingående objekt skulle alltså kunna utvecklas till att fungera som ett nav för beslutsfattande, kontroll och kommunikation genom hela byggprocessen omfattande hela byggprojektet.

Utredningen om hur byggbranschen ser på arbetsmiljö visar att det finns en hög medvetenhet om arbetsmiljöaspekter, samt att övergången mot att använda BIM i byggprojekt skulle kunna användas för att ytterligare öka denna medvetenhet. Men för att riktigt kunna utnyttja möjligheterna med BIM för att skapa säkrare arbetsplatser, krävas att man arbetar i 4D, det vill säga att tidplanen inkluderas i modellen. Detta kommer i sin tur att ställa krav på att information om hur produktionen skall ske måste inkluderas i modellen under projekteringsprocessen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Säkerhet på bygget i BIM", Stefan Dehlin, NCC, och Henrik Linderoth, Högskolan i Skövde (48 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare