Projekt 13073 Avslutat Mätning av spillvarmvattenvärmeväxling i bostadsfastighet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Rapporten visar på potentialen hos en liggande spillvattenvärmeväxlare, som är en del av spillvattenstammen. I det undersökta fallet återvinns 12±3% av värmen i spillvattnet. Eftersom mycket energi används till produktion av varmvatten är detta trots allt inte försumbar mängd återvunnen energi, grovt 2,5 kWh/m2·år återvinns, något som kan vara så svårt att uppnå på alternativa vägar i en redan energieffektiv fastighet.
Det går inte utesluta att en väsentlig del av återvinningen beror på den långa kallvattenledningen som är förlagd längs spillvattenledningen uppströms spillvattenvärmeväxlaren, då kallvattenledningens isolering är okänd. Kallvattenledningen är cirka 40 m lång och kommer fungera som en värmeväxlare om den har dålig isolering.
Mätningen har på grund av externt beroende av omprogrammering av loggningen och det långa avståndet till mätobjektet inte blivit alls så detaljerad som planerades. Endast ackumulerad energi loggades och under en stor del av tiden enbart en gång per dygn. Därför har inga detaljerade slutsatser om varmvattenförbrukningens fördelning över dygnet kunnat dras. Inte heller har mätnoggrannheten kunnat kontrolleras då temperaturerna, som bestämmer mätnoggrannheten, inte loggades.
Under starten av projektet togs en metod att mäta även spillvattensida fram, denna metod kan användas av andra projekt, men det rekommenderas att detta görs i ett projekt med väl tilltagen budget, då metoden inte testats praktiskt. Teoretiskt finns inga tydliga hinder för funktionen i mätmetoden.

Slutredovisningen utgörs av rapporten ”Mätning av spillvarmvatten-värmeväxling i bostadsfastighet”, Tommy Walfridson, Skanska Teknik (24 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare