Projekt 13252 Avslutat Miljontak - Takrenovering med solceller

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Miljonprogrammets energieffektivisering ar en stor utmaning som till en del kommer adresseras i denna genomförbarhetsstudie. I utmaningen ser vi nya möjligheter for svensk byggindustri att utvecklas och för ökad sysselsättning.

Projektet har undersökt förutsättningarna för ett industrialiserat angreppsätt där befintliga platta tak i behov av renovering ersätts av låglutande sadel- eller pulpettak täckta av solceller. En utgångspunkt har varit att samordnad renovering och solcellsinstallation, i första hand med ett prefabricerat takelement och solcellsmoduler färdigmonterade från fabrik, kan bidra till sänkta kostnader.

Projektet har i första hand syftat till att föreslå två till tre effektiva koncept för takrenovering med solceller som kan ge stor klimatnytta genom att ersätta fossil kraftproduktion, och har stor replikeringspotential. Ett annat syfte har varit att ta fram ny kunskap om hur intresse och efterfrågan på koncepten ska kunna växa sig starka, under förutsättning att de bedöms ha förutsättningar att bli tekniskt och ekonomiskt konkurrenskraftiga. Ett långsiktigt mål är att en stor del av framtida genomförda takrenoveringar ska resultera i lönsamma, heltäckande och väl integrerade solcellsinstallationer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Miljontak - Takrenovering med solceller" (23 sidor, en bilaga och sammanfattning).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare