Projekt 6109 Avslutat Provtagning i betong med MCP-rör

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

För brokonstruktioner föreskriver BRO 94 att provning av tryckhållfasthet och frostbeständighet skall göras på borrkärnor tagna ur den färdiga konstruktionen. En sådan urborrning av provkroppar kan innebära vissa problem, som t ex att man borrar i armeringsjärn eller värmeslingor. Syftet har varit att undersöka om man genom att applicera ett provtagningsrör, s k MCP-rör, i den färska betongen kan ta ut provkroppar som ger tillförlitliga provresultat utan att behöva borra i den färdiga konstruktionen.

Med bidrag från SBUF har projektet genomförts av Ballast Öst AB i samarbete med NCC AB och Vägverket Region Syd. Projektet har omfattat undersökning av MCP-rörets funktion vid laboratorieprovning, pilotgjutning av en betongplatta med höjden 200 mm och ytan 2500x2500 mm, samt vid gjutning av en bottenplatta med måtten 500x2000x3000 mm för NCC Bro 1063 vid E4:an, Mjölby.

Provningarna visade ingen nämnvärd statistisk skillnad mellan provning med MCP-röret och borrning med avseende på tryckhållfasthet och frostbeständighet under förutsättning att man applicerar MCP-röret inom ca 1 timme efter gjutning och att man avformar MCP-röret efter sju dygn (gäller även borrning).

Fördelen med MCP-rör i jämförelse med borrade cylindrar anges vara att metoden

- ej förstör armeringen

- är lätt att applicera

- ger en homogen provkropp

- är billig

- är miljövänlig

- är mer ergonomisk

- ger större valmöjlighet i provuttaget