Projekt 11537 Avslutat Morän en underutnyttjad resurs i vägbyggnad

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att kartlägga svenska moräner ur ett vägbyggnadstekniskt perspektiv. Ett antal vanligt förekommande moräner valdes ut för utvärdering av geotekniska och vägtekniska egenskaper. Utifrån resultaten har bedömts materialens förutsättningar som vägbyggnadsmaterial. Samfinansiering med Vägverket. Utfördes i samarbete med Chalmers.

Projektet redovisas i examensarbetet Packningsegenskaper och hållfasthet för moränjordar, Erik Bergman och Christian Genberg, Chalmers (47 sid).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare