Projekt 4059 Avslutat Installationssamordning i sju projekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

I svensk byggindustri är det vanligen byggentreprenören som samordnar installationsentreprenader. Volymen, kostnaden och komplexiteten i installationsentreprenaderna har ökat. Syftet har varit att undersöka och beskriva de arbetsuppgifter som installationsledare och samordnare utför idag. Tyngdpunkten ligger på utförandeskedet.

Med bidrag från SBUF har NCC genomfört studien i samverkan med Avdelningen för Anläggningsproduktionsteknik, Tekniska Högskolan i Luleå. Sju projekt från första hälften av 1990-talet, spridda från Mölndal till Piteå ingår. Ett trettiotal personer har intervjuats, främst platschefer och ansvariga arbetsledare hos installatörer. Byggföretagen som har ingått är Olaus Forsberg, NCC, NPL, Siab och Skanska.

Med stöd av intervjuresultaten rekommenderas att installationsledaren bör ha en klar, neutral position med möjlighet att påverka i alla produktionslägen. De personliga egenskaper som en installationsledare bör ha är, enligt de intervjuade, förmåga att systematisera och planera, ta människor, vara teknisk, intresserad, bestämd, ta tag i saker, ödmjuk, noggrann, bra pedagog, lugn, problemlösare, tillräckligt kunnig för att avgöra vad som är viktigast för projektet som helhet. I rapporten ingår också checklistor för installationsledare.

Slutredovisningen utgörs av teknisk rapport LTU 1996:08 "Ledning och samordning av installationsentreprenader, Richard Olsson, LTU (35 sidor och bilagor).