Projekt 13336 Avslutat Multidisciplinär karaktärisering och övervakning av in-situ sanering av mark förorenad med klorerade kolväten (MIRACHL)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Förorenad mark är ett utbrett problem och åtgärder måste vidtas för att förhindra skador på grundvattnet och ekosystem. I Sverige är mer än 80 000 områden förorenade.
Den traditionellt använda metoden för marksanering består av utgrävning av den förorenade massan med påföljande deponering eller behandling någon annanstans .
Dessa tekniker är dock förknippade med betydande risk (sekundär exponering) och kostnader. In-situ sanering genom biologisk nedbrytning har potential att erbjuda ett säkrare, mer hållbart och kostnadseffektivt alternativ för marksanering.
Detta kräver dock kontroll av resultatet genom övervakning av effekten av åtgärderna via provtagning och laboratorieanalys, vilket, om det görs ofta, kan öka kostnaderna dramatiskt och endast bidrar med punktformig data.
Av denna anledning finns det behov av nya metoder som kan användas för att följa och verifiera effekterna av den initierade biologiska nedbrytningen på plats. Vi utarbetade undersökningar och övervakning med hjälp av flera olika metoder: kombinerad elektrisk resistivitetstomografi och tidsdomän Inducerad Polarisation (DCIP), seismisk refraktionstomografi (SRT) och membraninterfaceprob (MIP). Vidare utvecklade vi ett autonomt och helautomatiserat system för geofysisk övervakning med DCIP-metoden som syftar till att dagligen följa förändringarna i marken. Vi presenterar ett komplett arbetsflöde som inkluderar datainsamling, databehandling, inversion och visualisering av de dagliga DCIP-mätningarna

Projektansvarig
  • NCC Infrastructure AB
Projektledare