Projekt 149 Avslutat Rationalisering av murningsarbete

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Det aktuella projektet är en fortsättning av Rationalisering av murningsarbete (SBUF informerar 89:29). Erfarenheter i projektet visade att den del av murningen som muraren utför från knähöjd upp till midjehöjd går betydligt snabbare, samtidigt som belastningen på muraren minskar. Murning från brösthöjd upp till över axelhöjd går avsevärt långsammare, och risken för axelskador ökar.

Samtidigt som man genom bättre murarställning minskar risken för förslitningsskador på murarna, skyddar man genom väderskydd både murarna och murverket mot skadlig inverkan av nederbörd, kyla eller för starkt solsken. En annan väsentlig fördel är att ställningen byggs så att samtliga ställningsplan är färdiga redan från början. Detta innebär att även andra yrkesgrupper kan arbeta från ställningen samtidigt med murarna. Resultatet blir både kortare byggtid och kortare hyrtid för ställningen.

Det nu aktuella projektet har syftat till att ta vara på dessa erfarenheter, kanske öka produktiviteten och i varje fall minska risken för förslitningsskador genom att flytta arbetsplanen i ställningen så att muraren inte murar högre "stötar" än 1 m från knä- till brösthöjd.

Projektet har genomförts med bidrag från SBUF som tre på varandra följande delprojekt. I samtliga delprojekt har under hela året använts Britec väderskydd, dvs samma typ av väderskydd som i föregående projekt.

Sättet att bygga ställningen och att flytta arbetsplanen kan tillämpas även för andra ställningsfabrikat, förutsatt att de har längsgående och släta gångplan.

Väderskydden: liksom i föregående projekt visade det sig att de ger ett utmärkt skydd mot regn, blåst, starkt solsken, snö och kyla. Flexibiliteten hos denna typ av skydd gör att de kan användas hela året, även om man har olika behov under vinter och sommar. Regn och för stark värme leder i stora delar av Sverige till större produktionsbortfall än vad kyla gör.

Ställningen och arbetsmetodiken: samtliga murare som arbetat i de tre delprojekten säger att de känner sig mindre trötta vid arbetsdagens slut, trots att prestationen har ökat. I två av de tre delprojekten har produktiviteten ökat väsentligt, även jämfört med vad som redovisats i SBUF informerar 89:29. 1 det tredje delprojektet ökade inte produktiviteten - där hade fasaderna många hörn, som gjorde att det tog längre tid än normalt att flytta om arbetsplanen.

Ekonomi: i SBUF informerar 89:29 visades att produktiviteten kan ökas med i medeltal ca 15 % genom att bygga en bättre murarställning och förse denna med väderskydd. Detta motsvarar en kostnadsbesparing på ca 40 kr/m2 nettoyta fasad av ½-stens tegel. Den ökade kostnaden för en bättre ställning och väderskydden rör sig om 10-12 kr/m2 nettoyta fasad av ½-stens tegel. Resultaten från det nu genomförda projektet tyder på att man kan höja produktiviteten med ytterligare 5-10% genom att ytterligare förbättra murarens arbetsplats.