Projekt 13875 Pågående Koppling mellan dagsljus och energiparametrar i täta stadsmiljöer

Projekttid

Sammanfattning

yftet är att utreda och tydliggöra de dagsljus- och energiparametrar som påverkar nya byggnaders prestanda samt fastställa kunskapsbasen så att aktörer inom byggsektorn och utvecklare inom bostadssektorn kan bygga välplanerade byggnader med avseende på dagsljus och lågt uppvärmningsbehov, i den snabba takt som krävs i tätare stadsmiljöer.
Sverige har för närvarande ett stort behov av att nyproducera och renovera bostäder i snabb takt. Det är av stor betydelse att dessa nya byggnader kan erbjuda ett inomhusklimat som tillgodoser en god hälsa och välbefinnande för de boende och att möjligheten att använda gratisenergi, som dagsljus, bibehålls.
Tät urbanisering skapar hög nivå av förmörkning och minskar dagsljusnivån för nya och befintliga byggnader. Mindre dagsljus medför hälsorisker för de boende/invånarna. Större fönsteröppningar ökar energianvändningen och dåligt dagsbelysta områden kräver en högre energianvändning. Relevanta faktorer mellan energi- och urban förtätning (uppvärmning, kylning), inte undersökts än, med hänsyn tagen till numera svenska normer, avancerade verktyg och kunskap om stadsplanering.
Nyttan med forskningsprojektet är att ge branschen kunskap om vilka krav de ska ställa vid ett nytt bostadsprojekt, samt för att kunna friskriva sig från orimliga krav som inte är möjliga att uppfylla. Projektet kommer generera kunskap om hur en avancerad modell kan användas, vilka indata, parametrar, systemval m.m. som är relevanta.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt